بانک تخصصی مقالات و جزوات دانشجویی

فروش آنلاین مقالات دانشجویی، پروپوزال، پروژه، گزارش کارآموزی و کارورزی، طرح کسب و کار، طرح توجیهی کارآفرینی ، بروشور، پاورپوئینت و...

محل لوگو

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 611
  • بازدید دیروز : 595
  • بازدید کل : 269823

مقاله96_تقابل عقل و عشق در دیوان جامی،کیمیای سعادت محمد غزالی و رساله‌ عقل و عشق سعدی163ص


مقاله96_تقابل عقل و عشق در دیوان جامی،کیمیای سعادت محمد غزالی و رساله‌  عقل و عشق سعدی163ص

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

چکیده

1

پیشگفتار

2

فصل اول: کلیات تحقیق

3

1-1-مقدمه

4

2-1-بیان مسئله

4

3-1-اهمیت تحقیق

5

4-1-اهداف تحقیق

5

5-1-پیشینه تحقیق

5

6-1-سوالات تحقیق

6

7-1-سازماندهی تحقیق

6

8-1-روش کار

6

9-1-ابزار گردآوری تحقیق

7

فصل دوم

8

1-2-زبان حال عقل

9

2-2-تعریف عقل

9

3-2- مفهوم عقل

11

4-2-عقل از دیدگاه فلاسفه

13

5-2- عقل از دیدگاه دین

14

6-2-عقل از دیدگاه صوفیه

15

فصل سوم

19

1-3-عشق چیست؟

20

2-3-واژه ی لغوی عشق

21

3-3-واژه ی عشق در منابع اسلامی

22

4-3-انواع عشق انسانی

25

5-3-آثار عمومی عشق

25

6-3-عشق از دیدگاه فلاسفه

27

1-6-3-عشق در نظر سقراط و افلاطون

28

2-6-3-عشق از دیدگاه ابن سینا

29

3-6-3-عشق از دیدگاه سهروردی

30

4-6-3-عشق از دیدگاه شیخ بهایی

30

7-3-عشق از دیدگاه دین

30

1-7-3-نظر قرآن و سنت در باب عشق

31

2-7-3-محبت الهی در قرآن کریم

32

8-3-عشق از دیدگاه عرفان

33

1-8-3-انواع عشق از دید عرفا

34

فصل چهارم

36

1-4-نگاهی گذرا بر اموال و آثار نورالدین عبد الرحمن جامی

37

2-4-تقابل عقل و عشق از نظر جامی

44

1-2-4-زهد و عشق

95

فصل پنجم

110

1-5-شمه ای دربارة جامی

111

2-5-تقابل عقل و عشق در کیمیای سعادت غزالی جلد اول و دوم

116

فصل ششم

133

1-6-شمه ای درباره سعدی

134

2-6-تقابل عقل و عشق در رساله ی عقل و عشق سعدی

142

فصل هفتم

152

مقایسه ی عقل و عشق

153

نتیجه گیری

155

منابع و مآخذ

156

 

چکیده

موضوعتحقیقحاضرتقابلعقلوعشقدردیوانجامی،کیمیایسعادتمحمدغزالیورسالهیعقلوعشقسعدیاست. درنگارشاینپایاننامهتلاشگردیدهابتداعقلوعشقازمنابعمختلفوموثقتعریفشود.سپسعلاوهازدیدگاههایفلسفهروانشناسیازدیدگاهعرفانومنابعاسلامیهمموردبررسیقرارگیردسپستقابلعقلوعشقدراشعارجامیوکیمیایسعادتجنابغزالیورسالهیعقلوعشقسعدیسنجیدهشودودرمیاناینسهاثرارزشمندازآثاردیگرشاعرانبهعنوانتأثیرمطلبیاابیاتشاهداستفادهشدهاست. تحقیقدرششفصلسامانبندیشدهکهبهترتیبذیلمیباشد.

فصلاول: کلیاتپژوهش.

فصلدوم: تعریفعقلوبررسیازدیدگاههایمختلف.

فصلسوم: تعریفعشقوبررسیازدیدگاههایمختلف.

فصلچهارم: شمهایاززندگیجامیوتقابلعقلوعشقدردیوان.

فصلپنجم: شمهایاززندگیمحمدغزالیوتقابلعقلوعشقدرکیمیایسعادتجلداولودوم.

فصلششم: شمهایاززندگیسعدیوتقابلعقلوعشقدررسالهیعقلوعشق.

فصلهفتم:مقایسهیعقلوعشقونتیجهگیری

 

 

پیشگفتار

دنیایعلمادبیاتگستردهومتنوعازایناستکهیکفردبتوانددرهمهجوانبونواحیآنواردشودوتوسناندیشهرابهجولانآورد. براییکفردحداکثریکهمیسراستاين است یکیاچندناحیهمعینومحدودرابرایمطالعهوبررسیانتخابکندوبههمانقناعتورزد. مهمترینعاملیکهباعثگردیداینپایاننامهتوسطاینجانبجهتنوشتنوارائهآنبهدانشگاهبرایدفاعکارشناسیارشدانتخابشود،علاقهخودبندهبهدیوانجامیوکیمیایسعادتمحمدغزالیورسالهیعقلوعشقسعدیبود،تاارمغانیبسناتماموناچیزازمعارضهوتقابلعقلوعشقوسیرصعودیونزولیعشقوعقلدرآثارذکرشدهتقدیمنموده­ام،تاچهقبولافتدوچهدرنظرآید.

تحقیقحاضردرزمستان1389شروعشدودرتهیهونگارشآنازکتابخانههایدانشگاهآزادواحدشبستر،کتابخانهمرکزیتبریز،کتابخانهعمومیشبستروکتابخانهعمومیتسوجبهرهمندگردیدم.

درضمنمنابعاصلیمورد استفادهدرتحقیقحاضررابیشترازکتابخانهواحدشبسترونیزکتابخانهمرکزیتبریزتهیهنمودم. شکلاساسیاینجانبدرتدویناینپایاننامهاینبودکهبیشتربهنکاتمربوطبهتقابلعقلوعشقویاتعریفجداگانهبپرداخته­ام.

لازممیدانمازکسانیکهمرادرنگارشاینپژوهشیاریدادندسپاسگزاریکنم.

ازخانمجهانگیریکهمسئولکتابخانهعلومانسانیوهنردانشگاهآزادواحدشبسترمیباشندقدردانینمایمکهباصبروحوصلهمرادرموردانتخابمنابعکمکوراهنمایینمودهاند.

 

 

 

فصلاول

كليّات تحقيق

 

1-1-مقدمه

آدمیبهحکمموجودیتوبنابهضرورتزندگیناگزیرازتبیینپدیدههایجهانهستیاست. پایدارترینتگیهگاهبشربرایپیمودناینراهبیانتهایعنیدستیافتنبهحقیقتچیست؟عقلیاعشقکداممیتوانندبشررابهشناختپهنهیبیکرانهستیوآفرینشوموجدومبدعآنوآنحقیقتکلیبرسانند؟کدامیکازایندوبرایرسیدنبهوصالبهترینمرکباست؟ازدیربازدرروحانساندوناحیهمتمایزفرضشدهاست. ناحیهعقلوناحیهاحساس،درناحیهعقلعلومومعارفبشرینشوونماکردهاست،ودرناحیهعاطفیمعتقداتسیاسیواحساسیوشخصی؛بهنظرمیآیداینمنطقهدوماصیلتروقدیمتراست. زیراپیشازظهورادارکواحرازقدرتتدریجیواکتسابیبوسیلهعقل،احساسوجودداشتهاست. وبهگفتهفروید،اولینبرخوردبشربامسائلحیاتبوسیلهاحساسانجاممیگیردودیننیزکهرابطهیدرونیبینانسانوخداست،ازاحساسسرچشمهگرفتهاست.اینروحمرموزآدمیکهآمیزهایازعقلواحساسوتخیلومادیتومعنویتاست. اینقوهایکهعظمتکائناتورازپیچیدةعالمهستیاوراگیجومبهوتکردهبواسطهیپرسشکمالجویخودنمیتواند،درحدودتنگسیستمهایفلسفیمستقرشود؛پسمصدرافکارعرفانیبلندمیگردد. وغوغایناهنجارونامعقولعالممعقولاترافراموشمیکند. وتمامتصوراتقلقلکانگیزرامیسوزاندباپَرِعشقبهسویحقیقتمطلقپروازمیکند. ودرگرمیاینپروازبهطرفمطلقومجرد،تعصبهايمفلوکمیسوزد. وسیمایانسانکاملعیانمیگردد. استادقمشهایمیگوید:

عقلارچهجهانبدانبودستوار

 

پیراستوبسانعشقبرنانیست

(بر گرفته از باغ سبز عشق شاملو ، 1380: 16-15)

بنابراین،برایروشنشدنموضوعابتداضمنتعریفعقلوعشقازمنابعمختلفبهطوراجمالیازسیرعقلدرفلسفه،عرفانودینوسپسعشقازسهنظرگاهفلسفه،دینوعرفانموردبررسیقرارگرفتهاستپسازآنراجعبهوجوهامتیازعشقبرعقلازدیدگاهمختلفبحثمیشود.

2-1- بیانمسئله

باتوجهبهگستردگیمبحثعقلوعشقوعلاقهمندینویسندگانوبزرگانعلموادبوناشناختهومرموزبودنآن،واینکهدرهمهجایدنیانویسندگانوشعرایبزرگبهبحثوبررسیدرباباینموضوعمي پردازندوتوجهوعنایتیخاصازخودنشانمیدهند. مسئلهاصلیکهموجبپایهریزیاینرسالهشدهاستآغازمیکنیمچراکهمیخواهیمبرایشناختبهترعشقوعقلوتقابلآندودرسهاثرارزشمندراباعناویندیوانجامی،کیمیایسعادتغزالیورسالهعقلوعشقسعدیموردنقدوبررسیقراردهیمتابتوانیمبهسیرصعودیونزولیعقلوعشقدرآثارآنهاواقفگردیم،درنهایتمهمترینمسئلهمادراینرسالهبررسیتقابلعقلوعشقدردیوانجامی،کیمیایسعادتغزالیورسالهعقلوعشقسعدیاست.

3-1-اهمیتتحقیق

اهمیتاینتحقیقدرجنبههایکاربردیآناستکهمیتوانددردانشگاههابرایدانشجویانودرسازمانآموزشوپرورشبرایدانشآموزانومراکزفرهنگیمورداستفادهمخاطبینقرارگیردوپژوهشمزبوردرصدداستبابهرهگیریبجاازمنابعموجودوقابلدسترسوباتوسلجستنبهنظریههاتحلیلخوبیازتقابلعقلوعشقارائهدهد. اینتحقیققصددارد کهبهدورازپیشداوریهایمثبتیامنفیبهموضوعبپردازدولایههایپنهانیآنراموردبررسیقراردهد.

 

4-1- اهدافتحقیق

يكي از هدفهاي تحقيق بيان مسئله به صورت معرفي دقيق موضوع است كه به تشريح ابعاد از ديدگاههاي مختلف پرداخته است و سپس آثار مربوط به موضوع را مورد بررسي قرار داده و براي درك مطلب در بين اين آثار از آثار ديگر شاعران و نويسندگان نيز استفاده نموده است .

 

5-1- پیشینهتحقیق

درموردپیشینهتحقیقمیتوانگفتشایدبهصورتکلانتحقیقاتومطالعاتیدرآثاردیگرشاعرانوعارفانانجامشدهباشدامادراینموردتاجاییکهبندهاطلاعدارمپایاننامهایتدویننشدهاست.

بهعنوانمثالرسالهعرفانیدرعشقاحمدغزالیوسیفالدینباخزری تاليف ايرج افشار،رسالهعقلوعشقشیخنجمالدینرازی،دفترعقلوآیتعشقغلامحسینابراهیمیدینانی،نگاهیبهعشقمرتضیهاشمی،عشقنزدمولاناروانفرهادیو ... کههمهاینآثارپژوهشیدرزمینهعقلوعشقمیباشندولیدراینآثاراشارهایبهتقابلعقلوعشقدیوانجامی– کیمیای سعادت محمد غزالی و رساله عقل و عشق سعدی نشده است.

 

6-1- سوالاتتحقیق

سوالاصلی: آیاتقابلعقلوعشقدراشعارجامی– کیمیای سعادت محمد غزالی و رساله عقل و عشق سعدی همسان است؟

سوالفرعی: درجهومراتبعقلوعشقدردیوانجامی،کیمیایسعادتغزالیورسالهعقلوعشقچگونهاست؟

 

7-1- سازماندهیتحقیق

تحقیقحاضردرششفصلسازماندهیشدهاست:

فصلاول: بانامکلیاتتحقیقکهچهارچوبکلیتحقیقرامشخصمیسازدودرواقعاسکلتبندیتحقیقاست. اینفصلشامل: مقدمه،بیانمسئله،اهمیتتحقیق،اهدافتحقیق،پیشینهتحقیق،سوالاتتحقیق،سازماندهیتحقیق،روشکاروتحقیق،ابزارگردآوریاطلاعاتمیباشد.

فصلدوم: تعریفعقلوبررسیآنازدیدگاههایمختلفاست.

درفصلسوم: تعریفعشقوبررسیآنازدیدگاههایمختلفبهعملآمدهاست.

فصلچهارم: شمهایدربارهجامیوتقابلعقلوعشقدردیوانجامیموردبررسیواقعشده،

فصلپنجم: نگاهیگذرابراحوالوآثارمحمدغزالیوتقابلعقلوعشقدرکیمیایسعادتجلداولوجلددومبهعملآمدهاست.

فصلششم : شمهایدربارهسعدیوتقابلعقلوعشقدررسالهعقلوعشقسعدیمدنظرقرارگرفتهاست وسپسمقایسه،نتیجهگیریومنابعومآخذراآوردهایم.

 

8-1- روشکاروتحقیق

روشکاردراینپایاننامهکتابخانهایوفیشبرداریاستکهبعدازمطالعاتکلیصورتگرفتهاست. درمتناصلیهرکدامازموضوعاتکلی « عقلوعشق » بعدازتعریفازلغتنامه،بهدستهمضمونهایکوچکترتقسیممیشوند. سپسبرداشتیمختصرازابیاتزیرمجموعهمطرحمیگردد. وبرایهرمضمونکاربردی،نمونهابیاتویابهصورتنثرازاینسهاثر(دیوانجامی،کیمیایسعادتمحمدغزالی،رسالهعقلوعشقسعدی )ویاگاهازاشعاردیگرشعراذکرمیشود. همراهباجملاتیجهتتبیینهدفسرایندهمیباشد.

9-1- ابزارگردآوریاطلاعات

(­کتابخانهای­)مطالعهوفیشبرداری،گردآوریاطلاعاتوسازماندهیآنها.

 

فصلدوم

عقل و بررسي آن از ديدگاه مختلف

1-2-زبانحالعقل

«درتاریخنظمونثرفارسیآثارمتنوعومتعددیهستکهدرآنهاعقلیاخردبهزبانحالسخنمی‌گوید. سابقهسخنگفتنعقلیاخردبهادبیات پیشازاسلامبرمیگردد. درادبیاتدورهاسلامینیز،عقلپیشازاینکهباعشقگفتگوکند،تشخصیافتهوباموجوداتومفاهیمدیگرسخنگفتهاست. سخنگفتناوباعشقحدوداًازقرنهفتمهجریآغازمیگردد. عقلیاخرداگرچهبهمنزلهفاعلیامنبعداناییوحکمتموجودیاستشریفوروحانی،لیکنهنگامیکهباعشقهمسخنمیشودویابااوبهمقابلهمیپردازد،بهموجبمعناییکهبرایآندرنظرگرفتهمیشودوضیعترازعشقاست».

(پورجوادي ؛1385: 599)

عقل‌گوید«شش‌جهت‌حدّاست‌وبیرون‌راه‌نیست»

 

عشقگویـــد«راهاستورفتهاممنبارها»

عقلگوید: پـامنهکاندرفناجزخــارنیست

 

عشق‌گویدعقلراکِ«اندرتواستاینخارها»

(مولوي، 1371، ج اول:75)

همامتبریزیمیگوید:

عقل‌گویدبهنصیحتکه:«مدهجانبهلبش»

 

عشقفـــریادبرآردکه: «مکنفــرمانش»

(همام تبريزي ،1380، 122)

2-2- تعریفعقل

« عقل :بالفتح. ع . خردودانشودریافتصفاتاشیاءازحسنوقبحوکمالونقصانوخیروشریاعلممطلقاموربسببمعانیوعلوممجتمعهدرذهنکهبداناغراضومصالحانجامپذیردیابجهتهیئتنیکودرحرکاتوکلامکهحاصلستانسانرایاعقلجوهریستلطیفونوریروحانیکهبداندرکمیکند. نفسعلومضروریهونظریهراوابتدایوجودآننورنزدیکاختتانکودکاستسپسآنپیوستهتزایدمیپذیردتاآنکهبهکمالمی‌رسدوقتبلوغکودکومولانایوسفبنمانعدرشرحنصابنوشتهکهعقلدراصللغتمصدراستبهمعنیبنددرپابستنچونخردودانشمانعرفتنطبیعتمیشودبسویافعالذمیمهلهذاخردودانشراعقلگویندعقولجمعودوراندیشبیدار. مصلحتبین،گرهگشای،ذوفنون،حیلهگر،رنگآمیزمتین،تمامشیشه،دلخام،سبک،خامطینت،ناقص،تیره،روشنبین،بلندبازوازصفاتاوستوبالفظگسستنمستعملمیشود. ونیزعقلدیتوپناهوقلعهودلونامکوهیاستویجایپناهوجامةسرخکهبرهودجاندازدیانوعیازنگارجامهوبمعنیبندکردندواشکمراودریافتنودانستنوباصطلاححکمابمعنیملکیعنیفرشتهازدهفرشتگانکهنزدایشانمعینهستندوباصطلاحمتصوفهدربیانعقلوعلم،ایندوبیتچهخوشفرمودهاست :

گفتیکهبعقلوعلمجــویـــم

 

نــادیــدهکسیتــراچهگویم

جـــائیکهمحـالایندمآمــد

 

آنهــردوحجاباعظمآمــد

« 1 - عقلفهمیدن،دریافتکردن.2- هوش،شعورذاتی،فهم3- علم،دانش،مقابلجهل

4- جوهرمستقلبالذاتوبالفعلکهاساسوپایهجهانمابعدطبیعتوعالمروحانیتاستوهمانستکهدرتعریفآنگویند: هرجوهرمجردمستقلیذاتاًوفعلاًعقلاست. وچنینموجودیکهذاتاًوفعالاًمستقلباشدهمانعقلاستبهمعنیصادراولودومو ... است.

5- هماننفساستکهدرمراتبمختلفبهنامهاییمانندعقلبالقوه،بالملکه،بالفعل،وبالمستفادخواندهمیشود.

6- علمبهمصالحامورومنافعامورومنافعومضاروقبحافعال

7- قوهمدرکةکلیاتکهمرتبتکمالنفساست.

8- مطلقنفس،یعنیروحمجردانسان 9- عقلکلی،روحکلی

عقل: بندبرپایبستن»

(فرهنگمعین)

« عقل: خردودانش،علم// قوةدریافتصفاتاشیاازحسنوقبحوکمالونقصانوخیروشر،یاعلمبهمطلقاموربهسببقولیکهممیزقبیحازحسناست. فهم،شعور،دانایی،ادراک،دریافت،قوهممیز( اصطلاححکمت)ملک،فرشته//. (اصطلاحفلسفه)هماننفساستکهدرمراتبمختلفبهنامهاییمانندعقلبالقوهوبالملکهوبالفعلوبالمستفادخواندهمیشود. جوهرمستقلبالذاتوبالفعلکهاساسوپایةجهانماوراءطبیعتوعالمروحانیتاست. جوهریاستمجردازمادهدرذاتخودومقارنآن،وگویندعقلجوهریاستروحانیکهخداوندتعالیآنراخاصبدنانسانآفریدهاست .// (اصطلاحعروض)حذفحرفپنجممتحرکمفاعلتنکهلامباشد. درنتیجهمفاعتنمیماندوبهمفاعلنتبدیلمیشودوآنرادراینصورتمعقولگویند».


مبلغ قابل پرداخت 7,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۳۰ خرداد ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 338

توجه: چنانچه هرگونه مشكلي در دانلود فايل هاي خريداري شده و يا هرگونه سوالي داشتيد لطفا ازطريق شماره تلفن (9224344837)و ايميل اعلام شده ارتباط برقرار نماييد.

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما